Obszary ograniczonego użytkowania

Obszary ograniczonego użytkowania tworzy się w otoczeniu obiektów, które mogą oddziaływać na środowisko w taki sposób, że zamieszkiwanie bądź czasowe przebywanie na tym terenie czy też jego użytkowanie w określony sposób staje się uciążliwe, szkodliwe lub nawet niemożliwe.

Wyznaczenie obszaru następuje, gdy okazuje się, że nie można dotrzymać standardów jakości środowiska poza terenem obiektu mimo zastosowania dostępnych rozwiązań. Do takich obiektów należą: oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostownie, trasy komunikacyjne, lotniska, linie i stacje elektroenergetyczne, a także instalacje radionawigacyjne, radiokomunikacyjne i radiolokacyjne.

Istnienie takiego obszaru oznacza, że na jego terenie zakazana jest zabudowa określonego typu i o określonych funkcjach. Charakter ograniczeń zależy od warunków i od rodzaju oddziaływań, a także od lokalnych przepisów. Na przykład w bezpośrednim sąsiedztwie lotnisk nie ma możliwości stawiania budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, a także szpitali, domów opieki oraz budynków przeznaczonych na pobyt stały bądź tymczasowy dzieci i młodzieży. W niektórych przypadkach może być dopuszczona przebudowa lub rozbudowa istniejących obiektów tego typu. W nieco większej odległości zabudowa mieszkalna może być dozwolona, lecz wymaga działań w kierunku zapewnienia komfortu akustycznego. Może się jednak okazać, że choć przepisy nie zabraniają stawiania domów w danym miejscu, hałas jest nadal odbierany przez mieszkańców jako uciążliwy.

Polecamy: Sprawdź największą bazę ogłoszeń nieruchomości, tutaj domy Wrocław znajdziesz mnóstwo ogłoszeń, które sprostają każdym oczekiwaniom.

Jeśli obszar ograniczonego użytkowania zostaje ustanowiony już po tym jak działka została zakupiona, jej właściciel ma trzy możliwości. Może wystąpić z roszczeniem o poprawę komfortu akustycznego, może domagać się odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości albo zażądać jej wykupu. Dwa ostatnie żądania są rozłączne, czyli nie można z nimi występować jednocześnie. Jeśli właściciel uzna, że korzystanie z nieruchomości jest nadal możliwe, ale wiąże się z mniejszym komfortem, a w razie zamiaru sprzedaży musiałby obniżyć cenę bądź miałby problem ze znalezieniem nabywcy – może się zdecydować na odszkodowanie. Jego wysokość ustala się na moment powstania szkody. O wykup występuje się najczęściej wtedy, gdy korzystanie z nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem staje się niemożliwe.

Wspomniane roszczenia należy składać do podmiotów, które spowodowały utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania, czyli do właścicieli bądź zarządców oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, lotnisk itp. Należy to zrobić w ciągu dwóch lat od wydania wspomnianej decyzji. Przyjmuje się, że wystarczy poinformować odpowiedni podmiot o roszczeniu, ale zaleca się złożenie pozwu w sądzie.

Kategoria: domy na sprzedaż Olsztyn.