Czy warto mieszkać przy lotnisku?

Szukając domu lub mieszkania możemy trafić na oferty, które spełniają niemal wszystkie nasze oczekiwania, ale jedno budzi nasze wątpliwości – lokalizacja w pobliżu lotniska. Czy warto się decydować? […]

Czytaj dalej

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa, czyli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU), jest wydawana, gdy zakłada się, że planowana inwestycja mogłaby znacząco oddziaływać na środowisko.

Czytaj dalej

Ochrona nieruchomości przed hałasem

Ochrona przed hałasem jest niezbędna dla komfortu i zdrowia mieszkańców i użytkowników nieruchomości. Nabiera ona szczególnego znaczenia w miejscach, gdzie poziom hałasu jest wysoki – np. w centrach miast, przy drogach szybkiego ruchu, w sąsiedztwie lotnisk czy torów wyścigowych, a także w miejscach, gdzie regularnie organizowane są imprezy masowe.

Kwestia ochrony przed hałasem jest uregulowana prawnie – m.in. przez art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Szczególną wagę przywiązuje się do ochrony przed hałasem określonych terenów: przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i zakłady opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci lub młodzieży, a także na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe oraz mieszkaniowo-usługowe. Ograniczenia hałasu muszą być uwzględnione przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli taki plan dla danego terenu nie istnieje, ochrona przed hałasem zależy od faktycznego zagospodarowania i wykorzystania.