Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa, czyli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU), jest wydawana, gdy zakłada się, że planowana inwestycja mogłaby znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzja taka jest pierwszą, jaka zostaje wydana w przypadku określonych rodzajów inwestycji. Należą do nich np. takie, w przypadku których istnieje ryzyko hałasu (lotniska, tory wyścigowe itp.) czy zanieczyszczeń (np. fabryki, warsztaty samochodowe). Dopiero po jej otrzymaniu można się ubiegać o inne decyzje inwestycyjne, takie jak np. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na założenie lotniska czy pozwolenie na budowę.

Aby uzyskać decyzję środowiskową, należy podjąć odpowiednie kroki. Na początek trzeba ustalić, czy w przypadku danego przedsięwzięcia taka decyzja jest w ogóle wymagana. Określa się to przede wszystkim na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

Następnie należy ustalić, czy planowana inwestycja musi być poddana ocenie oddziaływania na środowisko. Ważne, że taka ocena nie zawsze jest konieczna do uzyskania DŚU. Wymaga się jej w przypadku wszystkich przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Są to m.in. zakłady i instalacje służące do wytwarzania nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i produktów biobójczych, instalacje służące do magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych (np. stacje paliw), miejsca przetwarzania pojazdów i stacje demontażu. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie (nie zawsze) znacząco oddziaływać na środowisko, wymóg oceny ich oddziaływania zależy od rozstrzygnięcia organu wydającego DŚU. Do takich przedsięwzięć zalicza się m.in. tory wyścigowe dla pojazdów mechanicznych, trasy, wyciągi i skocznie narciarskie oraz urządzenia im towarzyszące, czy też zakłady i instalacje służące do garbowania i uszlachetniania skór.

Polecamy: Sprawdź największą bazę ogłoszeń nieruchomości, tutaj biuro nieruchomości we Wrocławiu znajdziesz mnóstwo ogłoszeń, które sprostają każdym oczekiwaniom.

Kolejnym etapem jest określenie, jaki organ jest właściwy dla wydania decyzji. Zależy to od rodzaju przedsięwzięcia i jest określone w art. 75 wyżej wymienionej ustawy. Organem takim może być regionalny dyrektor ochrony środowiska, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Od tego, kto ma rozpatrywać wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, zależą także załączniki do wniosku.

Gdy już wiemy, jakie dokumenty będą wymagane, należy przystąpić do ich skompletowania. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, potrzebny będzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Elementy, które muszą znaleźć się w raporcie, określa szczegółowo art. 62 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Jeśli przedsięwzięcie może potencjalnie oddziaływać znacząco na środowisko, wymagana jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. Do innych wymaganych załączników, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i organu rozpatrującego, mogą należeć: kopia mapy ewidencyjnej, mapa sytuacyjno-wysokościowa, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź informacja o braku takiego planu, wypis z ewidencji gruntów.

Kategoria: mieszkania na sprzedaż Częstochowa.