Czy warto mieszkać przy lotnisku?

Szukając domu lub mieszkania możemy trafić na oferty, które spełniają niemal wszystkie nasze oczekiwania, ale jedno budzi nasze wątpliwości – lokalizacja w pobliżu lotniska. Czy warto się decydować? […]

Czytaj dalej

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa, czyli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU), jest wydawana, gdy zakłada się, że planowana inwestycja mogłaby znacząco oddziaływać na środowisko.

Czytaj dalej
działki Opole | działki Poznań | działki Płock |

Ochrona nieruchomości przed hałasem

Ochrona przed hałasem jest niezbędna dla komfortu i zdrowia mieszkańców i użytkowników nieruchomości. Nabiera ona szczególnego znaczenia w miejscach, gdzie poziom hałasu jest wysoki – np. w centrach miast, przy drogach szybkiego ruchu, w sąsiedztwie lotnisk czy torów wyścigowych, a także w miejscach, gdzie regularnie organizowane są imprezy masowe.

Kwestia ochrony przed hałasem jest uregulowana prawnie – m.in. przez art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Szczególną wagę przywiązuje się do ochrony przed hałasem określonych terenów: przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i zakłady opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci lub młodzieży, a także na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe oraz mieszkaniowo-usługowe. Ograniczenia hałasu muszą być uwzględnione przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli taki plan dla danego terenu nie istnieje, ochrona przed hałasem zależy od faktycznego zagospodarowania i wykorzystania.